Vlci z Wall Street mají měkké srdce

Značka udělá z firmy organizaci

Michael Mazzone (Unsplash)

Může být neustálý růst firmy udržitelný?

Akcie nemají svědomí. Nebo ano?

  1. MSCI Index (Morgan Stanley Capital International) je metrika, která vyjadřuje kvalitu a výkon cenných papírů a akcií již od roku 1968. Jde o soubor dat, které hodnotí danou akcii. Ten v zásadě ukazuje, jak dobře dané akcie rostou na hodnotě.
  2. Jedním z dat jsou i tzv. ESG corporate performance (Enviromental, Social and Governance sustainability). Tyto data ukazují, jak moc se v daných oblastech firma angažuje a nakolik to přispívá do MSCI indexu.
  3. a poslední metrikou pak byl sentiment (pozitivní či negativní) výstupů, týkajících se daných společností v médiích, akademických článcích, výročních zprávách apod. Tato data nejenom ukazují zda jsou na poli udržitelnosti společnosti vnímány pozitivně či negativně a zároveň, jak moc sami o své udržitelnosti hovoří.

Lidi, tohle je skvělá zpráva! Finanční trhy nejsou jenom chladný svět čísel. Teda jsou, ale obchodníci za čísly mají měkké srdce. I ti na Wall Street.

Sejměte okovy ředitelům

Pokud by se o zákonu rozhodovalo v referendu, Tim Cook sám o sobě by ho byl schopen strhnout o celých 20% hlasů.

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store