Jak si nenechat ujet Hyperloop I.

Článek + podcast

Čas na to máte, otázka je ovšem kdy

Vaše čtení připraví šéfa o statisíce ročně. Stojí to ale za to?

Vzdělaný zaměstnanec nemá touhu vzdělávat se jinde

--

--

Dycky kontra.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store