KONTRA trends 2021: Náčelníci a náčelnice

TL:DR

Long read

Obchodníci s posláním

Purpose jako páté P marketingu

Náčelníci a náčelnice

  1. Definujte poslání své značky
  2. Najděte své spojence (charity a neziskový sektor)
  3. Think citizens, not consumers (lokalizujte komunitu a její problém)
  4. Zapojte Náčelníky a Náčelnice
  5. Nedělejte reklamu, ale vyřešte problém (váš produkt může být součástí řešení)
  6. Lidé jsou nová média (nechte je se ztotožnit s řešením problému a přijmout jej jako jejich novou identitu)
  7. Vše vyztužte důkazy

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store