Participativní manuál reklamy ve veřejném prostoru

 1. Vizuální smog a kvalita veřejného prostoru jsou zásadní ve vnímání kvality města a jeho politické reprezentace. Mají tedy jistě zásadní vliv na rozhodování u voleb.
 2. Vizuální smog není jenom estetický, ale i zdravotní problém. Lidé žijící ve městech mají kvůli přesycení vzruchy (okolo 4 000 reklam denně) o 20 % vyšší pravděpodobnost vzniku úzkostných poruch. V roce 2050 bude ve městech žít 70 % světové populace.
 3. Reklama ve veřejném prostoru je i bezpečnostní riziko. Pravděpodobnost dopravní nehody se razantně zvyšuje, pokud řidič odbočí pohledem už na 2 sekundy. Přitom drtivá část reklamy je kalibrovaná na to, aby udržela vaši pozornost minimálně 4 sekundy. Teprve pak je totiž účinná a zapamatovatelná.
 4. Čím více je reklamy, tím menší je spokojenost obyvatelstva se životem. Alespoň to ukazuje výzkum CEPR, který porovnává v 27 zemích EU objem peněz utracených v reklamě s mírou životní satisfakce občanů.
 1. Redukce množství reklamy
 2. Regulace formátů reklamy

Cukr a bič

Tento princip se vztahuje na všechny druhy reklamy ve veřejném prostoru. Od vývěsních štítů, šipek, nápisů, citylightů až po billboardy a celou řadu dalších.

 1. Krámky = obchody a inzerenti, kteří nabízejí základní služby a produkty, které se nijak neodlišují v kvalitě a jejich značky nemají za cíl se odlišit, ale být jasně dostupné a rozeznatelné. Jejich majitelé nejsou ochotni do redesignu investovat čas ani finance. (Může jít ve výsledku i o velké obchody, název je čistě pracovní)
 2. Značky = obchody a inzerenti, kteří svou značku na trhu určují ve vztahu ke konkurenci a potřebují se od ní odlišit, případně nabízejí produkt, po kterém není základní poptávka a potřebují vyvolat zájem.

Bič

Pro Krámky je tu jednoduché řešení. Jejich vývěsní štíty budou muset používat na vývěsních štítech, ve výlohách i na reklamních nosičích oficiální font a jednu ze dvou barev města. Tyto provozovny sami o sobě často fungují jako orientační body (sejdeme se před trafikou, čekám na tebe u večerky) a měli by se tedy vizuálně přiblížit navigaci a mobiliáři města či městské části.

Cukr

Drtivá část provozovatelů nebude chtít vypadat jako jejich soused. Můžou se tedy zúčastnit půlročního lokálního sběru dat, na základě kterých mobilní aplikace nebo web vygeneruje manuál pro každou ulici.

 1. Vkus a estetická pravidla se povětšinou odvíjí od vkusu a estetických pravidel sociální skupiny (bubliny) ve které žijeme.
 2. Nejlepším diferenciátorem sociální skupiny je místo bydliště, které velmi dobře reprezentuje náš příjem. Respektive reprezentuje příjem zákazníků dané provozovny a její vkus a estetická pravidla.
 1. Typické znaky lokality. V první řadě jde o dodržování formátů reklamy ve vztahu k architektuře. Klasicistní dům si například vyžaduje vertikální prapory zatímco funkcionalistická budova pravděpodobně horizontální štít po celé šířce průčelí mezi přízemím a prvním patrem. Stejně tak budeme pracovat s velikostí ulice a možnostmi vysunutých poutačů. Během dotazování tak budou v jednoduchém vizuálním dotazníku lokální provozovatelé i obyvatelé vyplňovat prvky, které považují pro lokalitu typické počínaje typickými architektonickými znaky přes rušnost ulice, jejich dojem o složení obyvatel až po klíčová místa (například významná instituce).
 2. Navazujícím vstupem pak budou formáty, materiály a zpracování, které jsou odpovídající daným lokalitám a povaze jejich architektury. Ty dopředu v databázi přiřadí komise designérů, architektů a dalších odborníků.
 3. Dalším vstupem pak budou pravidla města. Typicky se na nich podílí několik institucí: městský architekt, technická správa komunikací, městská část, správce mobiliáře, památkáři, případně další. Jejich požadavky se však nebudou zásadně lišit mezi městy a budou se dát rozdělit na dva typy: Památkovou zónu a Normální zástavbu.
 4. V neposlední řadě, pro dosažení našich cílů (redukce+regulace) platí obecná pravidla, která se dají aplikovat téměř kdekoliv. Jde o pravidla týkající se zpracování, jako je například počet fontů (max. 2), objem textu na jednotlivých formátech, odstup textu od okraje, barevnost (kolik barev smí nosič kombinovat), povolení svítících nosičů (Památková zóna versus Zástavba) nebo poměr plochy reklamního nosiče vůči ploše fasády.

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store