Proč jsme vytvořili workshop BrandPersonality

  1. Éra marketingu domněnek “I've seen it all” madmanů skončila. Do komunikace a marketingu je třeba přidat vědu, ne jenom to, co jste zaslechli při usrkávání Martini na baru.
  2. Korporace (společnosti, firmy) jsou pro společnost důležitější, než vlády či neziskovky. Jejich společenská důležitost stoupá a je prokázáno, že značky vnímáme jako osobnosti a zapojují se do našich životů každý den. Zatímco se lidská mysl mění jenom velmi pomalu, ke změnám ve společnosti dochází každý den a s narůstajícím tempem.
  3. Nejde o to, kým cílová skupina je a co potřebuje. Jde o to, kým se chce stát a co chce prožívat. Značky potřebují najít více intimity s jejich followers/zákazníky. Transformativní ekonomie je v plném proudu.
  4. Nástup technologií umožnil využití dat jako v případě Cambridge Analytica. Jakkoliv byla metoda zneužita a z etických důvodů odstoupil její vynálezce Michael Kosinski, jeho průlomový pohled na práci s měřením osobnosti a využitím dat v marketingu nás inspiroval k vytvoření metody BrandPersonality. Využívání psychologických (osobnostních) dat bude podle nás v marketingu dále pokračovat, jakkoliv bude (minimálně v EU) pevně legálně i eticky střežené. Stejně ale jako přinesl online marketing nové možnosti cílení reklamy, psychometrické cílení posune komunikaci zase na další level.

1. Madman Ego

The Good Is The New Cool by Afdhel Aziz & Bobby Jones

2. Bradbury & comp. měli všichni pravdu

Good Is The New Cool by Afdhel Aziz & Bobby Jones

3. Za každou potřebou je emoce

weforum.org

4. Optimalizace podle osobnosti

What's your pressure point?

Co je teda BrandPersonality?

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adam Ondráček

Adam Ondráček

Dycky kontra.

More from Medium

My Favorite Video: Doom Eternal’s Arch-vile Reveal

Lessons from the pandemic for AMR control

The Global Search For Education: 15 Year Old Filmmaker Carter Rostron on His Latest Short

Day 44