Startupismus

Bublina jménem startup

Škatulky, hejbejte se

  1. větší výdělky jsou nejdůležitějším důvodem pro 58%
  2. určovat si vlastní pracovní dobu pak chce díky podnikání 41%
  3. a mít vyváženější život a práci 37%.

Svoboda snídat v 11 nebo měsíc žrát rejži

Dělníci pokroku

30 je nových 20

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store