Všichni jsme pokusnými králíky v největším vládním experimentu v historii lidstva

Victor Larracue

Co se stalo?

Co se děje?

Co bude?

Z nutnosti se stane zvyk

Komunikační desatero pro koronakrizi 2020:

  1. Už nemáte zákazníky. Odteď jim říkejte diváci.
  2. Vytvořte z vaší značky médium a udržujte pozornost.
  3. Komunikujte pouze relevantní sdělení.
  4. Komunikujte pouze sdělení relevantní k tomu, v jaké fázi se nachází vaši diváci (Strach-Učení se-Růst).
  5. Značka by měla být schopná empatie i aspirace. Zvolte si, zda chcete aby vaše komunikace podporovala diváky v dané fázi, nebo jim pomáhala dostat se do další fáze.
  6. Udělejte si průzkum, zda má váš produkt přidanou hodnotu oproti konkurentům. Podpořte ji.
  7. Podpořit ji můžete i komunikací s posláním značky. Pomůže to i s udržením vašich zaměstnanců.
  8. Zaměstnanci už nebudou. Progresivní týmy začnou fungovat jako sítě freelancerů.
  9. Naučte se být pro vaše diváky i spolupracovníky kurátorem obsahu a informací.
  10. Neexistují správné nebo špatné informace. Pouze ty, kterým se rozhodnete věřit.

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Adam Ondráček

Adam Ondráček

Dycky kontra.

More from Medium

Private Equity 2022: A New ‘Brand’ Leverage

metamorphosis butterfly transformation change

Sustainability, as a brand attribute.

How brand values can unlock a brand entirely

Storyhunter’s First Decade Is in the Books: Here’s Why We Started It, and Why We Keep Building