Všichni jsme pokusnými králíky v největším vládním experimentu v historii lidstva

Victor Larracue

Co se stalo?

Co se děje?

Co bude?

Pokud jste marketér, je nyní naprosto zásadní zjistit, zda má služba či produkt pro zákazníka přidanou hodnotu. Pokud ne a pokud neumí být levnější, tak je to ta nejlepší doba, kdy se věnovat poslání značky. Staré pravidlo, která aplikuji na sebe i na každou značku zní: “be relevant or shut up”. V době attention economy ztichnout znamená být zapomenut a tak jediné co vám zbývá je být pro vaše zákazníky diváky relevantní.

Z nutnosti se stane zvyk

Komunikační desatero pro koronakrizi 2020:

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store