Zloději času

Publikum, které nepřepne

A tady je začátek celého fenoménu jménem Attention Economy. O pár let později než se potkali šéfové Googlu a Viacomu, po jedné z nejhorších finačních krizí, se na Facebooku objevila fotka teploměru ve školní učebně ve škole Twin Rivers v Californii. Na teploměru bylo 44 stupňů Fahrenheit, tedy 6 stupňů Celsia.

Digitální vegani

Na jaře roku 2019 provedla reportérka Kashmir Hill experiment. Postupně zablokovala na všech svých přístrojích a účtech přístupy velké technologické pětce — Googlu, Facebooku, Microsoftu, Applu a Amazonu. Nechala si dokonce naprogramovat speciální VPN, která měla zabránit serverům zmíněných společností, aby komunikovali s jejími zařízeními. A jak to celé dopadlo?

Data! Data?

Éra .com služeb zasáhla silně a citelně reklamní byznys. Ale nevypadá to, že by agentury nebo analytické společnosti uměli s daty nakládat. Například když jsem kontroloval v databázích, co o mě ví jeden z analytických gigantů, Oracle, ukázalo se, že si myslí, že jsem žena a muž, zajímám se o baseballový merchandise a chystám se na nákup dámských doplňků. Přiznávám, to poslední je pravda, testoval jsem to někdy těsně před minulými Vánocemi.

Online reklama není schopná vybudovat značku

A to není jediný problém celé ekonomie založené na online pozornosti. Hypotéza založená na psychologických efektech Vtiskování (cultural imprinting) a teorie Signallingu upozorňuje na možnost, že ve skutečnosti online reklama není schopná dlouhodobě budovat značky a napomáhat jejich zapamatovatelnosti.

--

--

Dycky kontra.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store